Klachtenreglement

Praktijk A+ heeft een laagdrempelig klachtenreglement. Wij vinden het belangrijk dat de cliënt ten alle tijden bij ons terecht kan met zijn/haar klacht. Wij hanteren de algemene definitie van klacht. Dit luidt als volgt: “Een klacht is een formele uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product”.

Dit klachtenreglement is bedoeld voor cliënten en/of samenwerkingspartners.
Er zijn verschillende mogelijkheden om eventuele ontevredenheid aan ons kenbaar te maken.

Procedure

1) Tijdens de behandeling en/of begeleiding mag de cliënt dit bespreekbaar maken met betreffende behandelaar en/of begeleider. Dit is de snelste en makkelijkste manier om de klacht bespreekbaar te maken en tot een oplossing te komen. Mocht de cliënt dit lastig vinden, of praat de cliënt hier liever over met een ander persoon dan de persoonlijke behandelaar en/of begeleider? Dan is dat ook mogelijk. De cliënt kan zich wenden tot de vertrouwenspersoon, genoemd onder punt 3.

2) De cliënt kan zijn/haar klacht mailen naar: info@praktijka.nl. Met vermelding in het onderwerp dat het gaat om een klacht. De cliënt omschrijft de klacht zo duidelijk mogelijk. Wij nemen de klacht uiterlijk binnen 5 werkdagen in behandeling. Cliënt krijgt een bevestiging van ontvangst. De vervolgstappen die wij nemen betreffende de klacht zijn als volgt:

i. Er wordt onderzocht of de klacht terecht is. Dit kan 3 tot 6 weken duren.
ii. Als wij tot de conclusie komen dat de klacht terecht of deels terecht is, dan worden corrigerende en/of verbetermaatregelen getroffen. De indiener wordt per e-mail op de hoogte gesteld. Deze termijn kan maximaal 8 weken duren vanaf het moment dat de klacht aan ons kenbaar is gemaakt.
iii. Als wij constateren dat de klacht onterecht is, dan motiveren wij per e-mail waarom de klacht niet terecht is bevonden. Deze e-mail wordt binnen een termijn van maximaal 8 weken verstuurd vanaf het moment dat de klacht aan ons kenbaar is gemaakt.
iv. Als de indiener het niet eens is met de manier waarop wij de klacht hebben afgehandeld, dan is de indiener vrij om de klacht voor te leggen aan het Landelijk Meldpunt Zorg.

3) De cliënt kan zich wenden tot onze vertrouwenspersoon. Binnen onze organisatie is dat Ümmü Alkan. Zij is bereikbaar op het e-mailadres ug.alkan@praktijka.nl. Ook kan cliënt bellen met het nummer van de praktijk om een afspraak te maken.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is een luisterend oor voor cliënten die klachten hebben. Cliënten kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht voor vragen, advies en oplossingen voor alle problemen rondom het behandeltraject. De vertrouwenspersoon luistert naar de cliënt en probeert samen tot een oplossing te komen.

contact